ارزیابی اولیه شیدایی و روان پریشی در عفونت HIV چگونه است؟

1395/7/6

ارزیابی اولیه بایستی شامل:

- یک مصاحبه روانپزشکی عمیق با تاکید ویژه روي ارزیابی شناختی باشد. مهم این است که شروع هر گونه مشکلات شناختی نسبت به شروع نشانه هاي روان پریشی مشخص شود.

- سابقه دارویی: پزشکان همیشه بایستی در نظر داشته باشند که نشانه هاي روان پریشی بیمار ممکن است در واقع عوارض جانبی داروهاي ضد رتروویروسی باشند و تغییرات دارویی را در چهار ماه گذشته بیمار بررسی کنند. براي مثال دخالت دیدانویسن در ایجاد روان پریشی تا سه ماه بعد از شروع مصرف ثابت شده است.

- سابقه مصرف مواد

- ارزیابی جامع پزشکی جهت شناسایی اجزاي ارگانیک بالقوه بیماري

- تست آزمایشگاهی از جمله غربال سم شناختی و تست سرم سیفیلیس

- اگر احتمال درگیري دستگاه عصبی مرکزي با HIV می رود، مطالعات تشخیص وضعیت عصبی از جمله تصویربرداري عصبی، آنالیز مایع مغزي-نخاعی جهت رد عفونت فرصت طلب

- یک نوار مغزي، که ممکن است موجب تشخیص بین دلریوم بیش فعال و روان پریشی ناشی از مصرف دارو بشود

منبع: کتاب روانپزشکی و روانشناسی ایدز