دعوت جمعیت افرای سبز به شرکت عموم مردم در انتخابات 11 اسفند 1402

1402/12/5

دعوت جمعیت افرای سبز به شرکت عموم مردم در انتخابات 11 اسفند 1402

حضور آگاهانه در انتخابات و انتخاب هوشمندانه از سوی آحاد مردم، مشارکت در سرنوشت کشور است.

همه با هم برای سازندگی ایران رای می‌دهیم.

روابط عمومی جمعیت افرای سبز