افرادي دچار بیماري هاي روانی مزمن و سخت چگونه به تشخیص عفونت اچ آي وي واکنش نشان می دهند؟

1396/3/7

تشخیص عفونت اچ آي وي ممکن است در هر دوره زمانی این بیماري، از زمان کوتاهی بعد از مبتلا شدن تا زمانی که ایدز پیشرفت کرده است داده شود واکنش اولیه که شوك و ناباوري است ممکن است با افسردگی، اضطراب و ترس درباره داشتن یک بیماري خطرناك و بالقوه کشنده ادامه یابد. افسردگی درمان نشده و احساس ناامیدي ممکن است با رفتار پرخطر مداوم و حتی تفکرات خودکشی مرتبط شود اچ آي وي و ایدز مشابه بیماري هاي روانی خطرناك، می توانند به مقدار زیادي همراه با لکه ننگ باشند و در نتیجه ممکن است بیمار در مقایسه با قبل از نظر اجتماعی طرد، رها و منزوي گردد. اگر نشانه های روانپزشکی بیمار، متعاقب تشخیص اچ آي وي بدتر شود، پزشک باید براي بهبود وضعیت روانی فعلی بیمار و آگاهی و درك او از عفونت اچ آي وي پیشنهاد مشاوره فردي و درمان حمایتی بدهد، مداخلات دارویی ممکن است سودمند باشند.

کمی پس از اینکه آندره از برنامه سم زدایی رها شد، به یک درمانگاه تخصصی اچ آي وي ارجاع داده می شود. او به طور مرتب در قرار ملاقات هاي درمانگاه روانپزشکی بیماران سرپایی و اچ آي وي حضور پیدا می کند. او گزارش می دهد که همه داروهایش را دریافت می کند. روانپزشک و پزشک اچ آي وي به طور منظم براي هماهنگی مراقبت ها، ساده کردن رژیم دارویی تا حد امکان، و مدیریت هر گونه تداخل دارویی یا مسمویت با هم در تماس هستند. رژیم دارویی آندره مستلزم این است که یک بار صبح، یک بار بعد از ظهر و یک بار شب قرص هایش را دریافت کند. بار ویروسی او غیرقابل تشخیص شده است. در طول دوره دریافت درمان، آندره گزارش می دهد که او پیش از تشخیص بیماري، روابط جنسی ناایمنی با تعدادي از شریکان جنسی داشته است. به دلیل اینکه متخصص اچ آي وي تجربه بیشتري در برقراري تماس هاي مشاوره اي دارد مسوولیت اطلاع رسانی را می پذیرد. آندره در این فرایند به خوبی همکاري می کند و روانپزشکان حمایت هاي بیشتري از آندره می کند.

مطالعه موردي:  زنی با اچ آي وي مثبت به همراه اسکیزوفرنیا

جنی، زن 43 ساله لاتینو با بیماري اسکیزوفرنی است که مادرش از افسردگی و پدرش از سو مصرف الکل رنج می برده است. آسیب هاي متعددي در زندگی اش داشته است. او به طرز سختی توسط پدرش مورد آزار جسمی قرار گرفته، و از 10 تا 15سالگی توسط پدر و چند تن از دوستان خانوادگی شان مورد آزار جنسی قرار گرفته بود. آزار جنسی زمانی پایان یافت که او از خانه فرار کرد. او در یک اتاق تنها در هتل ها زندگی کرده ولی مکررا به دلیل نادیده گرفتن ممنوعیت مصرف مواد اخراج شده است. در نتیجه او اغلب بی خانمان است. تا سن 20 سالگی، بیش از 10 بار به خاطر توهم شنوایی و هذیان بستري شده و در همان حال تحت درمان با داروهاي روانپزشکی قرار گرفته بود. با این حال اغلب وقتی که استرس دارد مصرف داروهایش را متوقف می کند. جنی به صورت پاره وقت در درمانگاه بیماران سرپایی کار می کند، ولی هر زمانی که او درمان دارویی اش را متوقف می کند کارش را رها کرده و به خاطر پول و سیگار خودفروشی می کند. جنی پس از دستگیري توسط پلیس به خاطر خودفروشی به پلیس می گوید که صداهایی او را تشویق به این کار کرده اند و براي همین به اورژانس منتقل می شود و در بخش روانپزشکی بستري می شود و نهایتاً عفونت اچ آي وي براي او تشخیص داده می شود.

منبع: مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران