در زمان اقدام بیمار به رفتارهای پرخطر، درمانگر باید از چه رویکردی استفاده کند؟

1396/7/4

روان درمانگران می بایست از ترکیب حمایت، آموزش و اتحاد درمانی جهت کشف انگیزه هایی بیمار براي رفتارهای پرخطر استفاده کرده و سپس راهی براي مقابله با آنها در نظر بگیرند. در برخی موارد، یک نوع خاص درمان می تواند راه گشا باشد.

مالکوم از افسردگی درجه پایین مزمن رنج می برد و در موقعیت های اجتماعی احساس اضطراب دارد. او خود را فرد جالب و جذابی نمی داند که باعث می شود احساس کند براي دیگران ناپسند و غیر جالب است. براي درمانگر روشن است که این احساسات ریشه در دوران کودکی او دارد. و مالکوم آن را به صورت شرمندگی والدینش از رفتارهای مردانه کم وي و فقدان درخشش ورزشی او نسبت به برادرهایش درك نموده است. این احساسات با قلدری های حیاط مدرسه و بدنام سازی ترکیب شده بود زیرا فکر می کردند او رفتارش زنانه است.

نقش CBT در درمان مبتلایان عفونت HIV چیست؟

درمان شناختی-رفتاری بر مبنای این فرض استوار است که علائم بیماري به علت وجود الگوهای معیوب فکري ایجاد شده و تداوم می یابند. درمانگر، این الگوها را شناسایی کرده و به شخص کمک می کند تا در مورد خود و محیط زندگی اطرافش به گونه اي واقع بینانه و حمایتی فکر کند. این شیوه اغلب در مورد بیماران مبتلا به HIV مفید است.

مالکوم اعتماد به نفس پایین خود را با اتخاذ شخصیت به ظاهر "فوق العاده مردانه" جبران کرده و به دنبال کسب اعتبار از طریق رابطه جنسی می باشد. در چنین شرایطی، او قادر نیست به مردانی که خواهان رابطه جنسی ناسالم هستند "نه" بگوید. او براي کنار آمدن با اضطراب اجتماعی خود، به مصرف مشروبات الکلی، مواد روان گردان و متاآمفتامین روي می آورد. درمانگر با مالکوم کار می کند تا درك او از خودش را دوباره شکل دهد؛ این کار با توضیح تفکر خودکار در مورد خودش به عنوان شخصی غیر جذاب انجام می شود. همچنین، به او کمک می شود تا دریابد چنین تفکراتی از باورهای پایه ای او که غیر قابل عشق ورزیدن است سرچشمه می گیرند.

در روش CBT، مالکوم از شناخت خود در مورد این مشکلات استفاده می کند تا بتواند احساساتش را به افکار خودکار معیوب خودش مرتبط سازد. وي همچنین اختلالات شناختی و شیوه هاي تفکر واقع بینانه و متوازن تر را شناسایی می کند. در این فرآیند، کاهش سطح اضطراب و افسردگی مالکوم را شگفت زده می کند. مالکوم از طریق آزمایش های رفتاری و دیگر تمریناتی که در منزل انجام می دهد شیوه های تفکر دیگري را در مورد خود و موقعیت هاي اجتماعی اش کشف می کند. او متوجه می شود که بدون استفاده از الکل و مواد مخدر قادر است اضطراب اجتماعی اش را کاهش دهد. به علاوه می تواند در مورد روابط جنسی سالم به گفتگو و اصرار بیشتري بپردازد.

در این مرحله، مالکوم قادر است به مقاومتش براي آزمایش HIV غلبه کند. درمانگر به او کمک می کند اطلاعاتش را در ز مینه درمان و فرآیند مثبت اندیشی همراه با ترکیب هاي مختلف درمانی به روز کند. با استفاده از تکنیک هایی که تا این مرحله از درمان می آموزد توانایی کشف افکار خودکار و تحریفات شناختی را به دست می آورد، اضطرابش کاهش می یابد و تصمیم می گیرد تا آزمایش دهد.

 

منبع: مرکز ملی پیشگیری از ایدز