ليست تجميعي كلينيك ها و مراكز تعيين شده جهت معاينه مراجعه كنندگان مشكوك به ابتلا به كروناويروس جديد (كويد 19)در کرمانشاه

1398/12/10

 

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه كرمانشاه كلينيك ويژه پرديس 08337201646

 

 

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه كرمانشاه كلينيك بوستان 08337106001الي 13

 

 

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه كرمانشاه كلينيك شهيد دكتر فتاحي 08338396977

 

 

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه كرمانشاه كلينيك حاج دايي08338453486

 

 

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه كرمانشاه كلينيك مه 08337290151

 

روابط عمومی جمعیت افرای سبز