روز پزشک مبارک باد.

1399/6/1

یکم شهریور، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش مبارک باد. 

روابط عمومی جمعیت افرای سبز