درگذشت استاد محمدرضا شجریان، خسرو آواز ایران تسلیت باد

1399/7/17

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

و هرازگاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی، جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی، آغازی بی پایان را می سراید. 

ضایعه درگذشت استاد محمدرضا شجریان، خسرو آواز ایران تسلیت باد. 

روابط عمومی جمعیت افرای سبز