برگزاری کارگاه آموزشی حمایت یابی و آموزش تیم نیازمندیابی (سیاری) مراکز سلامت و توانمند سازی نوجوانان دختر

  برگزاری کارگاه آموزشی حمایت یابی و آموزش تیم نیازمندیابی (سیاری) مراکز سلامت و توانمند سازی نوجوانان دختر  
1402/2/31

کارگاه آموزشی حمایت یابی و آموزش تیم نیازمندیابی (سیاری) مراکز سلامت و توانمند سازی نوجوانان دختر ویژه کارشناسان، مدیران و پرسنل مراکز سلامت و توانمند سازی نوجوانان دختر استانهای خراسان رضوی و کرمانشاه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر و صندوق کودکان سازمان ملل متحد(unicef) در جمهوری اسلامی ایران و با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد استان خراسان رضوی و جمعیت افرای سبز از مورخ 31 اردیبهشت ماه در هتل هما مشهد آغاز گردید و به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت.

هدف از برگزاری این کارگاه ارتقای دانش و مهارت متخصصان، کارشناسان، مدیران و پرسنل و اعضای تیم های مراکز سلامت و توانمندسازی نوجوانان دختر در زمینه ی حمایت یابی و آموزش تیم نیازمندیابی (سیاری) آن ها است.

 

روابط عمومی جمعیت افرای سبز